Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Obchodné a dodacie podmienky (OP) sú vypracované v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy (KZ). OP platia do odvolania.

2. Odchýlne dojednania upravené v jednotlivých KZ majú v súlade s ustanovením § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka prednosť pred OP.

3. V prípade, že Kupujúci obdrží ponuku predávajúceho odvolávajúcu sa na tieto OP, nedohodne si odchýlne podmienky osobitnou KZ a vystaví objednávku v zmysle ponuky Predávajúceho, v plnej miere akceptuje tieto OP.

4. Všetko, čo nie je upravené KZ, týmito OP a nevyplýva z Obchodného zákonníka, sa považuje za nepodstatnú časť KZ, ktorá môže byť dohodnutá dodatočne, pričom prípadné nedosiahnutie dodatočnej dohody nemá vplyv na platnosť uzavretej KZ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že im v dobe uzavretia KZ neboli známe okolnosti, zakladajúce podstatné porušenie zmluvných povinností.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že s duševným vlastníctvom, určeným na zabezpečenie predmetu uzavretej KZ budú vzájomne zaobchádzať ako s obchodným tajomstvom. Pri porušení tohto ustanovenia sa môže poškodená strana domáhať právnej ochrany podľa ustanovenia § 20 Obchodného zákonníka.

7. Všetky dáta, výkresy, ostatné dokumenty a informácie dodané Predávajúcim v rámci týchto OP alebo uzatvorenej KZ, s výnimkou informácií určených na zverejnenie, zostávajú výhradným vlastníctvom Predávajúceho a sú súčasťou jeho obchodného tajomstva (§ 17).

8. Kupujúci môže použiť informácie vo vlastníctve Predávajúceho len na účely montáže, prevádzky alebo údržby, nie však na výrobu náhradných dielov, výmenných častí a pod.

9. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude informácie vo vlastníctve Predávajúceho alebo jeho subdodávateľov publikovať alebo ich inak sprístupňovať tretej strane. Konzultant sa v tejto súvislosti za tretiu stranu nepovažuje, pokiaľ sa zaviaže, že použije tieto informácie výhradne v spojení s touto zmluvou a že neprezradí a nesprístupní informácie tretej strane.

II. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

1. Kupujúci nadobúda v súlade s ustanovením § 445 Obchodného zákonníka vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Plnenie je dovolené formou čiastkového plnenia. Čiastkovou dodávkou sa rozumie tovar, avizovaný v jednom oznámení o odoslaní. Ak z KZ vyplýva povinnosť Kupujúceho prevziať dodaný tovar a k prevzatiu tovaru nedôjde, dodanie tovaru je splnené uskladnením tovaru u Predávajúceho.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho súčasne s prevzatím tovaru od Predávajúceho. (Nebezpečenstvo náhodného poškodenia veci prechádza na kupujúceho dodaním tovaru).

4. Uskladnením tovaru má Predávajúci právo dodávku fakturovať bez skladného za predpokladu, že súčasne s odoslaním faktúry upozorní Kupujúceho na dobu, od ktorej a v akom rozsahu bude účtované skladné.

5. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodržanie dohodnutej doby plnenia v prípade, ak omeškanie spôsobil Kupujúci oneskoreným dodaním technickej špecifikácie, dopravných baliacich a iných pokynov, prípadne oneskoreným plnením iných záväzkov Kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie KZ.

III. DOKLADY VZŤAHUJÚCE SA NA TOVAR

1. Predávajúci je najneskôr pri dodaní tovaru povinný odovzdať nasledovné doklady vzťahujúce sa na tovar (s dodržaním § 419 Obchodného zákonníka):

1.1. dodacie listy alebo náhradné doklady s uvedením druhu, hmotnosti, množstva dodaného tovaru a finančne účtovaných obalov.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu dohodnutú v KZ.

2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť kupujúcemu faktúru do 14-tich dní od dodania tovaru.

2.1. Faktúra je splatná do 15-tich dní po vystavení faktúry, ak nie je v ponuke alebo KZ upravené inak. Pre prípad omeškania kupujúceho s platením faktúry si zmluvné strany zjednávajú úrok z omeškania vo výške 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

2.2. V prípade, ak má Kupujúci neuhradené záväzky z predchádzajúceho obdobia, môže Predávajúci zadržať dodanie tovaru, vrátane práva (po predchádzajúcom upozornení kupujúceho) voľne s tovarom nakladať.

2.3. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že za daňový doklad považuje faktúru doplnenú o daňové náležitosti (Zákon o DPH).

3. Pre prípad zmluvne dohodnutých zálohových platieb bude záloha fakturovaná v dohodnutej výške ihneď po uzavretí KZ za rovnakých podmienok, ako v prípade vyššie uvedeného spôsobu platenia. Nezaplatenie zálohy v termíne splatnosti môže byť dôvodom na posunutie termínu dodania tovaru.

4. Pri platbe vopred alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru môže Predávajúci poskytnúť zľavu z ceny tovaru podľa podmienok dohodnutých v KZ. Nárok na túto zľavu nevznikne v prípade, ak má Kupujúci nesplnené záväzky voči Predávajúcemu.

5. Pri úhrade faktúry je Kupujúci povinný uviesť v platobnom príkaze v položke variabilného symbolu (V – symbolu) číslo faktúry Predávajúceho.

6. Forma úhrady (faktúra, zmenka, akreditív, platba vopred a pod.) musí byť konkretizovaná v KZ, inak sa má za to, že kúpna cena sa účtuje faktúrou.

V. AKOSŤ, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

1. Akosť výrobku sa riadi príslušnou normou, podľa ktorej je predmet dodávky vyrobený.

2. Predávajúci poskytne na výrobky záruku, ktorej dĺžka od dňa dodania je uvedená v ponuke vypracovanej pre Kupujúceho, ak nie je v KZ uvedené inak.

3. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar, či tovar nemá vady na prvý pohľad zjavné a či je dodávka podľa dodacieho listu kompletná.

4. Záruka je platná za predpokladu, že sa užívateľ bude pri používaní dodaného tovaru riadiť technickými predpismi na montáž a údržbu. Na vady vzniknuté nevhodným skladovaním, manipuláciou pri preprave alebo iným neoprávneným zásahom do výrobku sa táto záruka nevzťahuje.

5. Lehota na uplatnenie reklamácie je pri zjavných vadách zistiteľných pri prevzatí tovaru, do 10-tich dní od prevzatia a pri ostatných vadách podľa poskytnutej záruky.

6. Predávajúci je povinný sa k reklamácii vyjadriť do 15-tich kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.

7. Ak si Kupujúci od Predávajúceho vyberie a zakúpi výrobky z dodávateľského sortimentu Predávajúceho na základe vlastného výberu a bez vyžiadania ponuky od Predávajúceho, Predávajúci nenesie žiadne garancie ani zodpovednosť za poškodenie zakúpených výrobkov, ako aj za prípadné následné škody (na majetku, technike, technológii, zdraví) spôsobené nevhodným výberom a použitím výrobku.

VI. DODACIE PODMIENKY

1. Ak nie je v objednávke výslovne určený druh dodacích podmienok, je Predávajúci oprávnený určiť dodaciu podmienku DDU podľa INCOTERMS 2000.

2. Na prepravu tovaru Predávajúci zabezpečí zodpovedajúce obaly (krabice, kovové palety, drevené rošty), pričom ich špecifikáciu uvedie v dodacom liste a vo faktúre. Vratné obaly sú Predávajúcim zaťažené prirážkou za opotrebenie, vo výške 20% pri drevených roštoch a 10% pri kovových paletách. Kupujúci vráti Predávajúcemu nepoškodené čisté obaly do 90-tich dní. Ak dôjde k nesplneniu tejto podmienky, Predávajúci vyfakturuje Kupujúcemu dvojnásobok obstarávacej ceny obalov a tento je povinný ju uhradiť.

3. V prípade, ak Predávajúci zabezpečí prepravu tovaru Kupujúcemu podľa jeho prepravných pokynov, Predávajúci vyfakturuje prepravu samostatnou faktúrou vo výške skutočných nákladov podľa faktúry dopravcu.

4. V prípade, ak si Kupujúci zabezpečí prepravu sám, zaväzuje sa prevziať tovar v lehote do 5-tich dní od doručenia výzvy Predávajúceho.

5. V prípade, ak je preprava zabezpečená Predávajúcim a Kupujúci sa následne rozhodne zabezpečiť si prepravu sám, je toto povinný oznámiť Predávajúcemu včas pred určenou dobou plnenia, inak je povinný uhradiť náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli oneskoreným oznámením zmeny spôsobu prepravy.

6. V prípade dohody o použití obalov Kupujúceho, tomuto vzniká povinnosť tieto dodať v zodpovedajúcom množstve Predávajúcemu najmenej 5 kalendárnych dní pred prvým dňom mesiaca, v ktorom sa má tovar dodať, ak zmluva nestanovuje inak. V prípade nesplnenia tejto podmienky je Predávajúci oprávnený odoslať tovar zabalený podľa vlastnej úvahy a účtovať Kupujúcemu všetky náklady s tým spojené.

7. Ak Predávajúci poverí prevzatím tovaru tretiu osobu, je povinný jej udeliť plnomocenstvo alebo jej dať k dispozícií zmluvu o preprave veci podľa § 610 Obchodného zákonníka. Oprávnená osoba je na žiadosť Predávajúceho povinná preukázať svoje oprávnenie. V prípade, ak si osoba poverená prevzatím tovaru nevyžiada poučenie o zásadách platných pri manipulácii s tovarom, nenesie Predávajúci zodpovednosť za škody spôsobené nepoučenou osobou.

VII. CENOVÁ DOLOŽKA

V súlade s ustanoveniami § 473 – 475 Obchodného zákonníka môže byť výška kúpnej ceny dodatočne upravená, ak v čase od uzavretia zmluvy do doby plnenia došlo k cenovým zmenám ovplyvňujúcim výrobné a prepravné náklady. S navrhnutou zmenou kúpnej ceny musí byť Kupujúci oboznámený najmenej 15 kalendárnych dní pred vystavením faktúry. Kúpna cena môže byť zmenená dohodou zmluvných strán.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim: odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 – 351 Obchodného zákonníka s tým, že za podstatné porušenie povinností Kupujúceho sa považuje omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac ako jeden mesiac po splatnosti faktúry. V takomto prípade má Predávajúci právo odstúpiť od KZ a Kupujúci je povinný uhradiť mu preukázateľne vzniknuté náklady a ušlý zisk, vyplývajúci z rozpracovanosti výroby podľa konkrétnej KZ.

2. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim: v prípade odstúpenia Kupujúceho od uzavretej KZ, je Predávajúci oprávnený vykonať Kupujúcemu vyúčtovanie nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli ku dňu doručenia oznámenia Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade podstatného porušenia povinností na strane Predávajúceho. Pokiaľ Kupujúci od zmluvy odstúpi z iných dôvodov, je Predávajúcemu povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny neprevzatého tovaru. Odstúpenie od zmluvy je povinný Kupujúci vyhotoviť písomne. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto OP sú platné a účinné od 1. 5. 2007.

2. Tieto OP sa dojednávajú na dobu neurčitú a môžu byť zmenené len s písomným súhlasom oboch zmluvných strán a to najmenej 14 kalendárnych dní pred touto zmenou.

3. Tieto OP sú platné, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak.

4. Tieto OP sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

5. Akékoľvek spory medzi sebou budú zmluvné strany riešiť prioritne vzájomným rokovaním.

6. Prípadné súdne spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim budú riešené podľa právneho poriadku SR.

7. Definícia Kupujúceho a Predávajúceho pre účely týchto OP:

7.1. Kupujúci: právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu z Predávajúcim tak, že si objedná a zakúpi výrobky z ponuky Predávajúceho podľa svojho výberu a uváženia alebo na základe ponuky Predávajúceho, a to buď:

7.1.1. bez osobitnej KZ – v takom prípade Kupujúci bez výhrad akceptuje tieto OP,

7.1.2. vypracuje sa KZ s osobitnými odchýlnymi dojednaniami oproti týmto OP,

7.2. Predávajúci: MARTECH – SLOVAKIA s.r.o, Oravská 8557 / 22, 010 01 ŽILINA, Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3535 / L, IČO: 3600 7871, IČ DPH: SK 2020447649,